Advert
İşe iade davası

İşe iade davası

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde, geçerli bir neden bulunmadan veya
 sebep gösterilmeden yapılan fesihlerin geçersiz kabul edileceği, bu hallerde işçinin
 işe iade davası açabileceği yönündeki hukuki düzenlemedir. Bu maddenin amacı
 iş ilişkisinin sürekliliği ve istikrarı sağlanmaya çalışılmıştır.

İşe iade davası açılması için yapılan çalışmanın ; İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na Tabi Olması gerekmektedir.Süreli iş sözleşmeleri bu kapsam dışında kalmaktadır. Yani,  İş Sözleşmesinin Süresiz Olması gerekmektedir.

İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından haksız olarak  feshedilmesi, işe iade davasının gerekli olan diğer şartlarındandır. Kendiliğinden işten ayrılan işçinin iade davası açma hakkı bulunmamaktadır.  İş akdi fesh edilen işçinin en az altı Ay Kıdeminin Bulunması dava şartıdır. İşe iade davasında işyerinde çalışan işçi sayısı da önemlidir. Her işkten çıkarılan kişi işe iade talebinde bulunamaz. İşyerinde otuz veya daha fazla İşçi çalıştıran Bir işyeri olması gerekmektedir. Ayrıca o işyerinde işveren vekili statüsünde çalışılmaması  işe iade davasının şartlarından birisidir.

İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİ
 İş K. m. 20/1 uyarınca, iş sözleşmesi feshedilen işçi, geçersiz olduğunu düşündüğü
 fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde işe iade davası açmalıdır. İşçi için
 dava açma süresinin başlangıcı feshin tebliğ tarihidir. Bu tarihe göre dava açma süresi
hak düşürücü süre olduğundan hakim tarafından re’sen dikkate alınması gerekmektedir.
İş akdi  fesih bildiriminde fesih sebebinin açık ve kesin olarak belirtilmesi gerekmektedir. 
 

İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI
 İş sözleşmesi işveren tarafından sebep gösterilmeden ya da geçersiz sebeple feshedilen
 işçi, açmış olduğu işe iade davasını kazandıktan sonra, geçersiz sayılan fesih nedeniyle,
 boşta geçen süreye ilişkin ücretini ve diğer haklarını talep etme hakkına sahip olur.
 Mahkemenin verdiği feshin geçersizliğine ve işçinin işine iadesine ilişkin kararın, işçiye
tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak üzere, işverenine başvurması
 gerekmektedir

İŞÇİNİN İŞVERENE BAŞVURUDA BULUNMASI
Mahkeme tarafından fesih bildiriminin geçersizliğine işçinin işe iadesine karar verildikten
sonra, işçi on iş günü içinde işverene ( ispat bakımından ) noter veya posta kanalıyla
 başvurmak zorundadır. Bu süre hak düşürücü süre olup, on iş günü geçtikten sonra
yapılan başvuruyu işveren kabul etmek zorunda değildir.


İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMA(MA)SI
 İş K. m. 21 uyarınca, feshin geçersizliğine karar verilmesi durumunda işveren işçinin
 başvurusunu tebliğ aldıktan itibaren işçiyi bir ay içinde işe başlatır. Bu halde işçi 4 aylık
 ücreti tutarında doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarını talep edecektir.Ancak
 işverenin işçiyi işe başlatması için mutlak bir zorunluluk yoktur İşveren bu süre içinde
 işçiyi işe başlatmazsa mahkeme tarafından belirlenen en az 4, en çok 8 aylık ücret
tutarındaki  tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500