Advert
(16)  NEDEN ‘EVET’ NEDEN ‘HAYIR’ DEMELİYİZ
Mehmet Çetinkaya

(16) NEDEN ‘EVET’ NEDEN ‘HAYIR’ DEMELİYİZ

YÜRÜRLÜKTEKİ METİN

 

III.  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Madde 159 – (Değişik: 7/5/2010-5982/22 md.) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmiiki asıl ve oniki yedek üyeden oluşur; üç daire halinde çalışır.

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, dört asıl üyesi, nitelikleri kanunda belirtilen; yükseköğretim kurumlarının hukuk, dallarında görev yapan öğretim üyeleri, ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca, üç asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca, iki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca, bir asıl ve bir yedek üyesi Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından, yedi asıl ve dört yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından adlî yargı hâkim ve savcılarınca, üç asıl ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından idarî yargı hâkim ve savcılarınca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılır. Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden altmış gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır. Diğer üyeliklerin boşalması halinde, asıl üyenin yedeği tarafından kalan süre tamamlanır... "

 

TEKLİFLE DEĞİŞEN METİN

III.  Hakimler ve Savcılar Kurulu 
Madde 159 – (Değişik: 7/5/2010-5982/22 md.) (1)
Hâkimler ve Savcılar Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşur; iki daire hâlinde çalışır. 

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Öğretim üyeleri ile avukatlar arasında n seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon her bir üyelik için üç adayı, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması hâlinde ikinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapar. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması hâlinde, ikinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanır. 

Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir. 

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden otuz gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır.

Bu madde ile ne değişiyor peki?

Teklifin bu maddesiyle özetle ‘HSYK yapısı ve seçim yöntemi değişecek ve 'HSK’ olarak isim değişikliğine gidilecek.

Halk iradesi referandumda ‘evet’ derse HSYK’nın yapısı ve seçim yöntemi değişiyor, ‘Yüksek’ ibaresi kaldırılıp adı 'Hakimler ve Savcılar Kurulu' (HSK)olacak. Üye sayısı 22‘den 13’e düşecek.

Ana muhalefet adına, CHP Parti Meclis Üyesi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal bu madde için; "Hakimler ve Savcılar Kurulu, şu anda 22 kişiden oluşmaktadır. Bu sayı değiştirilmiş metinde 13’e düşürülmüştür. Kurulun başkanı Adalet Bakanı olacak. Müsteşar da kurulun üyesi olarak görevlendirilecek. Ancak Adalet Bakanı halk tarafından seçilmiş kişi değil; Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olan kişidir. Kalan 7 üyeyi Meclis, 4 üyeyi Cumhurbaşkanı seçecek. Böylece Hakimler ve Savcılar Kurulunda Cumhurbaşkanı 6, Meclis ise 7 üyeli bir ağırlığa sahip olacaklar. Meclisten gelecek üyelerin seçiminde, muhtemelen Meclis'in en büyük partisinin aynı zamanda Cumhurbaşkanının mensubu olduğu parti olacağından, adalet yönetiminin doğrudan Cumhurbaşkanının belirleyiciliğine ve hakimiyetinde olacağı açıktır. Böylesi bir kuruldan adalet ve tarafsızlık beklenebilir mi? eleştirisinde bulunuyor.

AK Parti'ye göre ise; HSYK’nın yapısı ve seçim yöntemi değişiyor, Adı Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)oluyor.Üye sayısı 22’den 13’e daire sayısı 3’ten2’ye düşüyor.Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nınmevcut durumu korunuyor.

HSK’nın 4 üyesi,mevcutta olduğu gibi Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. HSK’nın çoğunluğunu oluşturan 7 üye ilk kez Meclis tarafından seçiliyor.

Üye seçiminde Meclis iradesine ağırlık verilecek. Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve gruplaşma son bulacak. Milletvekillerinin iradesi öncelik kazanacak. FETÖ tipi yapılanmaların HSK’ya etki etme imkanı ortadan kalkacak.

 

Evet sevgili dostlar, Türkiye’nin 16 Nisan’da yapacağıhalk oylamasına az bir zaman kaldı. Siz karar vereceksiniz. Yeni sistem gelecek için, ülkenin bekası için önem arz etmektedir.

Sonuçta söz milletindir, yetki milletindir, karar milletindir. Mühür sizlerin elindedir.  Son sözü sandıkta söyleyecek ve karar verecek sizlersiniz, bizleriz...

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500