BASIN İLAN
Giriş Tarihi : 19-08-2020 14:07   Güncelleme : 19-08-2020 14:07

TIBBİ GAZ MERKEZİNE 9 KALEM TIBBİ GAZ ALIMI

TIBBİ GAZ MERKEZİNE 9 KALEM TIBBİ GAZ ALIMI

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

TIBBİ GAZ MERKEZİNE 9 KALEM TIBBİ GAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/419969

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

GÖRÜKLE IZMIR YOLU 16059 GÖRÜKLE NİLÜFER/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2242954198 - 2242954199

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsim@uludag.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

TIBBİ GAZ MERKEZİ'NE 9 KALEM TIBBİ GAZ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

B.U.Ü.SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ TIBBİ GAZ MERKEZİ.

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İDARE VE YÜKLENİCİ TARAFINDAN İMZALANMASINDAN SONRA İŞE BAŞLANACAKTIR. İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 01.01.2021 İŞİ BİTİRME TARİHİ 31.12.2021 DİR. Yükleniciye boş tüplerin teslim edilmesi, dolu tüplerin teslimat işlemi aynı gün sadece SUAM Tıbbi Gaz Merkezi'nde ve saat 08:00 ile 17:00 arası yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 16059 GÖRÜKLE NİLÜFER BURSA

b) Tarihi ve saati

:

11.09.2020 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. Medikal Gaz İzin Belgesi: T.C. Sağlık Bakanlığı, İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden alınmış, medikal oksijen gazı üretim, dolum, depolama ve dağıtımı, medikal azot protoksit gazı üretim, dolum, depolama ve dağıtımı faaliyetleri yapabileceğine dair belgenin sunulması zorunludur. Ayrıca medikal oksijen gazı ve medikal azot protoksit gazı için İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan Medikal Gaz Depolama ve Dağıtım İzin Belgesinin de sunulması zorunludur. İsteklinin, ana üretici firmanın dolum bayiliğini yapması durumunda, ana üretici tarafından ihale tarihi itibariyle yetkili olduğuna dair belgeler ile birlikte, bayisi olduğu üreticiye ait olan Medikal Gaz İzin Belgesi ile Medikal Gaz Depolama ve Dağıtım İzin Belgesinin de sunulması zorunludur.
2. Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayeneleri Yeterlilik Belgesi: Yürürlükteki “Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2) gereği olarak; Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlükleri’nden alınmış ve isteklinin basınçlı gaz tüplerinin kullanım sırasındaki dolum ve periyodik muayenelerini yapmaya yetkili olduğuna dair belgenin sunulması zorunludur.
3. Mesul Müdürlük Belgesi: T.C. Sağlık Bakanlığı, İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden alınmış, isteklinin dolum tesislerinin mesul müdürünü belirten belge. İsteklinin, ana üretici firmanın dolum bayiliğini yapması durumunda, ana üretici tarafından ihale tarihi itibariyle yetkili olduğuna dair belgeler ile birlikte, bayisi olduğu üreticiye ait olan Mesul Müdürlük Belgesi’ni de sunması zorunludur.
4. Sıvı Oksijen, Sıvı Azot, Azot Protoksit ve Karbondioksit gazları için TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesinin sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeretlik belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 16059 GÖRÜKLE NİLÜFER BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.