BURSA
Giriş Tarihi : 27-06-2020 12:04   Güncelleme : 27-06-2020 14:32

HIRDAVAT, BİLGİSAYAR VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

HIRDAVAT, BİLGİSAYAR VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

MUDANYA DEVLET HASTANESİ


146 KALEM GENEL HIRDAVAT, BİLGİSAYAR VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/311553

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

AYDINPINAR MEVKİİ SARI CAD 16940 MUDANYA/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2242801707 - 2242801695

c) Elektronik Posta Adresi

:

wwwbursadhs7@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

146 KALEM GENEL HIRDAVAT, BİLGİSAYAR VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

MUDANYA DEVLET HASTANESİ MAL KABUL TÜKETİM ve TAŞINIR KAYIT DEPOSU

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasını müteakip ilk teslimat ilgili birimin siparişini takiben 5 (beş) gün içerisinde, sonraki teslimatlar ise yine ilgili birimin siparişini takiben 5 (beş) gün içerisinde peyderpey yapılacaktır. İhale konusu mallar mesai günleri içinde, yüklenici tarafından 1 (bir) gün önce haber verilmek şartı ile Dayanıklı Taşınır Deposu ve Dayanıklı Tüketim Deposuna istenilen şekilde istif edilerek teslim edilecektir. Malzemelerin depoya taşınması da yükleniciye aittir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aydınpınar Mevkii Sarı Cd No:1/2 Mudanya BURSA

b) Tarihi ve saati

:

21.07.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler 4,5,13,23,35,36,44,45,46,50,51,55,77,78,83,86,91,99,101,106,107,108,122,131,132,142,143,144,145,146. sıra nolu kalemler için katalog sunmak zorunludurlar.
İstekliler 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,47,48,49,53,54,56,58,59,60,61,62,63,74,75,76,79,80,81,82,83,96,97,98,100,102,103,104,105 120,121,123,124,125,133,134,135,136,137,138,138,40,140,143 sıra nolu kalemler için numune getirmek zorundadırlar.
İhale komisyon üyeleri ihale sonrasında katologtaki bilgileri yeterli görmediği ürünlerden numune talebinde bulunabileceklerdir.  Numune istenen kalemler için numune; katolog istenen kalemler için katolog  verilmesi zorunludur. 
- Teklif verilen kaleme ait numunenin üzerinde firma kaşesi ve ihale liste sıra numarası yazılarak teslim edilecektir. Katalogların üzerinde de teklif edilen ürün numarası da belirtilecektir.
- İstekliler, teklif ettikleri malzemelere ait  numuneleri ücretsiz olarak tutanakla birlikte ihaleden önce idareye teslim edeceklerdir.
- Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 10 (on) günlük süre içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mudanya Devlet Hastanesi - Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.